We’re expanding the team! Join us and create unique projects with the biggest influencers in Poland!

WHAT WE EXPECT:

 • Market knowledge of influencer marketing
 • Ease of establishing contacts and building relationships
 • Creativity, openness and good communication skills
 • Positive attitude

BONUS POINTS FOR:

 • Experience in marketing and social media
 • Experience in contacting celebrities or influencers
 • Knowledge of significant influencers on Instagram, Youtube and TikTok
 • Good knowledge of English

WHAT WE OFFER:

 • Possibility of acquiring unique knowledge in the field of planning, implementing campaigns with the largest Polish influencers and using marketing tools
 • Possibility of stable employment after the internship
 • A large part of our great passion
 • Smile and full support

We invite you to a recruitment meeting. Send your CV to hello@spotlightagency.pl and expect a quick response.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPOTLIGHT AGENCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa;
2. Kontakt – biuro@spotlightagency.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5. Inne przekazane przez Panią/Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody;
6. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę;
7. Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie;
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez 1 rok;
10. W razie zaistnienia ku temu przesłanek, ma Pani/Pan prawo do:
     a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     d. do usunięcia danych osobowych;
     e. do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody;
     f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.